Algemene voorwaarden 2018 – 2022

In deze algemene voorwaarden spreek ik in 20 punten over: ik, jij en wij.

Ik ben Bureau Buro,
jij bent de opdrachtgever,
¨wij¨ zijn wij samen als partners binnen een opdracht.

 

Kwaliteit

1. Als copywriter dien ik werk van kwaliteit te leveren. Dit betekent in goed Nederlands en in correcte spelling.

 

Geheimhouding

2. Ik verwacht dat wij samen vertrouwelijk met informatie over elkaars bedrijf en onze (gedeelde) cliënten omgaan. Wanneer expliciet benoemd wordt dat informatie vertrouwelijk, beschermd of onder embargo is, handelen wij hier beiden naar.

 

Tekst: versie 1 en eenmalige herziening

3. Een tekst is (bijna) nooit direct goed: ik verwacht van jou als partner dat jij de eerste versie van mijn tekst goed doorneemt en mij van feedback voorziet. N.a.v. deze feedback maak ik een herziene en finale versie op.

Dient er meer te gebeuren dan voorafgaande aan de opdracht is besproken? Dan wordt er mogelijk een bedrag van 75,00 Euro excl. btw per uur berekend (tenzij anders afgesproken) en wordt een aanvullende factuur naar jou toegestuurd.

 

Website: na oplevering

4. Wanneer een website aan jou is opgeleverd, ben ik hier niet meer aansprakelijk voor. Zoals van tevoren in de offerte en factuur is bepaald, kan ik wel (een jaar lang) helpen met ongeveer een viertal kleine wijzigingen, maar daar blijft het bij. Ik lever de website aan jou op en verleen geen verder onderhoud.

Wil je gebruikmaken van nieuwe diensten voor jouw website in de vorm van teksten? Dan is dit een nieuwe opdracht en krijg je hier een nieuwe offerte van.

Wil je wel dat jouw website wordt onderhouden, of wil je een contract opstellen voor meerdere wijzigingen in webdesign? Dan is het mogelijk dat ik jou, na overleg, toestemming geef om contact op te nemen met de webdesigner met wie ik destijds jouw website heb gemaakt. Ik breng jullie in contact en jij wordt dan een nieuwe klant van deze webdesigner.

Is er een probleem met jouw zakelijke e-mail of domeinnaam? Dan verwijs ik je door naar transip.nl of, indien de zakelijke e-mail via mij is verstrekt, neem ik contact met hen op.

 

Gebruik je mijn tekst niet?

5. Als jij een tekst van mij koopt, betaal je deze. Als je deze vervolgens niet gebruikt, is dat aan jou.

Ben je niet tevreden over een tekst van mijn hand? Hier wil ik altijd samen uitkomen door middel van een gesprek. Komen we er niet uit of ben jij niet bereid hierover te praten? Dan berouw ik dat en zijn de volgende stappen van kracht:

  • Was de opdracht compleet voltooid? Dan ontvang je van mij de factuur, opgemaakt aan de hand van de offerte of gemaakte afspraak. Indien deze niet op tijd betaald wordt, kan ik een incassobureau inschakelen.
  • Was de opdracht nog niet voltooid? Dan ontvang je een factuur gebaseerd op mijn gemaakte uren. De kosten per uur bereken ik op basis van het van tevoren afgesproken bedrag en ingeschatte uren.

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht of overmacht

6. Wil je meer tekst, na mondeling of schriftelijk akkoord van de betreffende opdracht? Dan is er sprake van een aanvullende opdracht. Je ontvangt dan een nieuw voorstel, opdrachtbevestiging of offerte van mij.

7. Bij een wijziging van de opdracht (zoals uitstel of intrekking), ben ik niet verplicht om de teksten aan jou over te leveren.

8. Bij overmacht komt de opdracht stil te liggen en wordt deze uitgesteld. Bij overmacht van mijn kant laat ik zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en wat dat voor onze samenwerking betekent. Ik ben tijdens een overmachtsituatie niet aansprakelijk.

Als ik twee maanden lang, door overmacht, niet kan werken voor jou, mogen we allebei de opdracht stopzetten, oftewel ontbinden.

 

Offerte

9. Een eerste gesprek en offerte-opmaak is gratis. Tenzij dit leidt tot het verrichten van werkzaamheden ter plekke: dan wordt hier mijn reguliere uurtarief van 75,00 Euro per uur excl. btw voor berekend. 

10. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 2 weken.

 

Vrijwaring

11. Jij bent de inhoudelijk deskundige op jouw vakgebied. Hierdoor heb jij de plicht om de door mij geschreven of herschreven teksten te controleren op inhoudelijke correctheid en zorgvuldigheid. Jij vrijwaart mij van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

 

Aansprakelijkheid

12. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij en dit ook aangetoond kan worden. De maximale schadevergoeding, indien jij daar recht op hebt, zal maximaal het factuurbedrag bedragen.

 

Auteursrechten en publicatie

13. Zolang ik mijn teksten nog niet bij jou heb aangeleverd of er geen akkoord is voor de finale versie, blijven alle rechten van de teksten bij mij.

14. De tekst die jij van mij koopt, mag je eenmalig publiceren: dit is een eenmalige exclusieve licentie. Wil je overgaan tot herpublicatie in een ander medium? Dan vraag jij mij hiervoor om schriftelijke toestemming. Ik kan voor de herpublicatie om een vergoeding vragen.

15. Na de exclusieve licentieverlening behoud ik mijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

16. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht. Jij moet dan mijn naam onder mijn teksten zetten, tenzij ik hier zelf bezwaar voor heb. Ik kan in dit geval eisen dat mijn naam niet wordt vermeld of dat er gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij bepaalde blogs, columns of proza. N.B. bij webteksten voor marketingdoeleinden zal dit nauwelijks voorkomen, aangezien mijn naam hier (bijna) nooit bij vermeld wordt.

17. Op grond van de Auteurswet kan ik het gebruik van mijn tekst verbieden. Dit is het geval als jij mijn tekst ingrijpend wijzigt en ik het daar niet mee eens ben. In dat geval betaal jij mij voor het tot dan verrichte werk. Stopt door deze situatie tussentijds de opdracht, dan ben jij verplicht om mij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van het bedrag wat we van tevoren hebben afgesproken.

18. Bij inbreuk op mijn auteursrecht ben je mij een schadevergoeding verschuldigd.

Voorbeelden van inbreuk zijn:

  • gebruik van mijn werk zonder toestemming
  • publicatie/hergebruik in een medium afwijkend van het afgesproken medium
  • aantasting van mijn werk
  • publicatie zonder naamsvermelding (bijvoorbeeld bij proza of columns)

 

Betaling

19. In de meeste gevallen zal ik jou vragen om de betaling in een keer te voldoen, na de volbrenging van de opdracht. Echter kan ik betalingen ook in termijnen verlangen, bijvoorbeeld bij langdurige of grote schrijfklussen. Als ik een betaling in termijnen verlang, zal ik dit van tevoren bij jou aangeven en bespreken.

Geef jij mij opdracht tot het maken van een tekst? Dan koop jij mijn tekst dus, en betaal jij deze. Kies je ervoor om de tekst vervolgens (om wat voor reden dan ook) niet te gebruiken, dan is dat aan jou, maar betaal je wel voor mijn diensten en dus mijn factuur.

De betalingstermijn van de factuur is altijd 14 dagen, na factuurdatum. Lukt het jou niet om de betaling op tijd te voldoen wegens omstandigheden? Dan verwacht ik dat jij hier met mij contact over opneemt en we hier een gesprek over hebben.

Betaal je later dan 30 dagen na de factuurdatum? Dan komt er een wettelijk gestelde rente bovenop de vastgestelde prijs. Hier is geen aparte ingebrekestelling voor nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met jouw te late betalingen, zijn voor jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

 

Geschillen, onenigheid of ruzie

20. Krijgen we een geschil, onenigheid of ruzie? Dan hoop ik dat we om tafel kunnen zitten en dit in eerste plaats samen proberen op te lossen. Lukt dit niet, dan laten we de bevoegde rechter onze ruzie stopzetten. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Back To Top